Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Urszula Radecka Home44 z siedzibą w 11-500 Giżycko, ul. Kętrzyńskiego 12 lok. 2a, e-mail: biuro@home44.pl, nr telefonu: 600 44 33 56

Cele przetwarzania, podstawy prawne:

Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w następujących celach:

1. Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług/dostawę towarów na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

2. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.

3. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).

4. Rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

5. Ściągania należności na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

Odbiorcy danych:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe firmom kurierskim i pocztowym, firmom dostarczającym nam usług i oprogramowania IT, dostawcom hostingu i poczty elektronicznej, firmom prawniczym, księgowym, bankom.

Okres przez jaki będziemy przetwarzać Państwa dane

1. w celu zawarcia i wykonania umowy - do momentu zakończenia umowy,

2. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej - 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,

3. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń - 6 lat od zakończenia umowy,

4. w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg - 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,

5. w celu ściągania należności - do momentu pełnego rozliczenia płatności.

Prawa, jakie Państwu przysługują:

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy oraz zawarcia i wykonania umowy i dostawę usług lub produktów.