Polityka prywatności


Obowiązki informacyjne

Urszula Radecka HOME44 z siedzibą w 81-521 Gdynia, Aleja Zwycięstwa 241 lok.13 jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urszula Radecka HOME44 z siedzibą w 81-521 Gdynia, Aleja Zwycięstwa 241 lok.13. Kontakt: biuro@home44.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

Urszula Radecka HOME44 przetwarza oraz będzie przetwarzała Państwa dane osobowe:

 • w celu odpowiedzi na kontakt e-mailowy. Kontaktując się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie www.home44.pl, w sposób naturalny przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami lub do celów windykacyjnych i dochodzenia roszczeń przed Sądem Zakres zbieranych danych: adres e-mail, inny zakres danych podany przez użytkownika w treści wiadomości,
 • do celów statystycznych, w tym analizy danych ekonomicznych Urszula Radecka HOME44 np.: wyników sprzedaży,
 • do celów archiwalnych (przechowywania informacji o Klientach obsłużonych przez Urszula Radecka HOME44 - w tym przechowywania referencji od Klientów),
 • w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Zamawiając konsultację ze specjalistą za pośrednictwem naszej strony www.home44.pl, podajesz nam swój numer telefonu i adres e-mail który wykorzystamy do skontaktowania się z Tobą. Zrobimy to na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO który stosuje się min. do sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (jeśli kontaktujesz się z nami po raz pierwszy w celu uzyskania konsultacji ze specjalistą). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona. Zakres zbieranych danych: numer telefonu, adres e-mail, inny zakres danych podany przez użytkownika w treści wiadomości. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz czasem niezbędne dla prawidłowego zrealizowania celu w jakim je udostępniasz
 • w celach marketingowych własnych produktów i usług, jak również w celu udostępnienia ich innym podmiotom.

Poza tym, Urszula Radecka HOME44, za pomocą systemu Google Analytics, śledzi Państwa ruch na swojej stronie internetowej. Państwa dane będą wykorzystywane przez Urszula Radecka HOME44 do celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej. W każdym czasie mogą Państwo wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej. Aby tego dokonać, należy użyć urządzenia z linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Urszula Radecka HOME44 przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie. Urszula Radecka HOME44 przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie przesłane przez formularz kontaktowy czy bezpośrednio na adres e-mail Administratora lub przez okres niezbędny do kontaktu z Tobą w celu umówienia konsultacji zamówionej przez formularz na stronie www.home44.pl. Po tym czasie mogą̨ zostać zarchiwizowane oraz przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Państwa dane osobowe są i będą przetwarzane przez Urszula Radecka HOME44 przez czas trwania negocjacji handlowych poprzedzających podpisanie umowy, następnie przez czas wykonania umowy lub realizacji usługi, jak również przez czas, w którym Urszula Radecka HOME44 jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży.

Kategorie i rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Urszula Radecka HOME44 przetwarza i będzie przetwarzała następujące kategorie danych:

 • dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy),
 • dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania);
 • imię i nazwisko, numer telefonu i e-mail służbowy osoby lub osób, które działają w imieniu Państwa

W przypadku realizacji przez Urszula Radecka HOME44 na Państwa rzecz usługi, która polega na wykonaniu homestagingu, sesji zdjęciowej, szeroko rozumianej inwestycji w nieruchomość, opracowania oferty nieruchomości do publikacji w internecie, Urszula Radecka HOME44 przetwarza, poza wyżej wskazanymi danymi, także dane takie jak adres, lokalizację, fotografie nieruchomości oraz ruchomości wraz z danymi zawartymi na nich, powierzchnię, rodzaj i układ pomieszczeń, charakterystykę otoczenia nieruchomości lub ruchomości a także szczegółowe umeblowanie i wyposażenie dostarczone do realizacji homestagingu, sesji fotograficznej, inwestycji w nieruchomość, opracowania oferty do publikowania w internecie nieruchomości lub ruchomości.

Przetwarzanie przez Urszula Radecka HOME44 wyżej wskazanych danych osobowych jest niezbędne do należytej realizacji usługi, będącej przedmiotem zawartej z Państwem umowy.

Przetwarzanie przez Urszula Radecka HOME44 danych osobowych jest adekwatne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, czyli do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych, które w konsekwencji zmierzają do zawarcia z Państwem umowy lub złożenia zamówienia, a następnie realizacji umowy lub zamówienia, a także w celach marketingowych, dążących do ponownego zawarcia umowy, a w konsekwencji jej realizacji przez Urszula Radecka HOME44 .

Przetwarzane przez Urszula Radecka HOME44 dane pochodzą bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników, jak również z powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów (z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Kategorie odbiorców danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Urszula Radecka HOME44 pracownikom oraz współpracownikom Urszula Radecka HOME44, biurom rachunkowym, w razie potrzeby kancelariom prawnym, krajowemu rejestrowi długów, firmom hostingowym, firmom kurierskim, w zakresie niezbędnym do celów realizacji umowy.

Urszula Radecka HOME44 przekazuje, bądź przekaże dane podmiotom, które świadczą dla Urszula Radecka HOME44 usługi: prawne, księgowe, podwykonawstwa, kurierskie, hostingu (przechowywania plików cyfrowych, danych, stron internetowych i poczty e-mail). W celu prowadzenia działalności w Internecie, prezentacji oferty, wykonywania usług i kontaktu za pomocą poczty e-mail oraz innych komunikatorów, potrzebne są przede wszystkim wydajne i bezpieczne serwery oraz inne usługi od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem opisanych powyżej usług - im również przekazywane są dane osobowe.

  W związku z prowadzoną działalnością Administrator będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
 • Przekazywanie danych do państw trzecich:

 • dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.
 • w przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
 • kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora – jego dane kontaktowe podano wyżej. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.

  Prawo wniesienia skargi

  Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  Prawo do potwierdzenia przetwarzania

  Maja Państwo prawo uzyskać od Urszula Radecka HOME44 potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak, są Państwo uprawnieni uzyskać dostęp do tych danych oraz do informacji, dotyczących przetwarzania Państwa danych.

  Prawo do cofnięcia zgody

  W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Urszula Radecka HOME44 na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Urszula Radecka HOME44 danych do celów wykonania umowy, może skutkować zakończeniem świadczenia usług przez Urszula Radecka HOME44.

  Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: biuro@home44.pl stosownego oświadczenia. Prawo do dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia i ich sprostowania Urszula Radecka HOME44 informuje, że posiadacie Państwo również prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Masz prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy Twoje dane osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez administratora narusza Twoje prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z administratorem mailowo pod adresem e-mail biuro@home44.pl lub pisemnie na adres: Urszula Radecka Home44, 81-521 Gdynia, Aleja Zwycięstwa 241 lok.13.

  Treść zgody na cookies

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urszula Radecka HOME44 z siedzibą w 81-521 Gdynia, Aleja Zwycięstwa 241 lok.13, moich danych osobowych pozyskanych przy użyciu plików "cookie". Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

  Co to są ciasteczka i dlaczego ich używamy?

  Dla Państwa wygody strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować stronę do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies używają też strony, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową, którą odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

  Jakie cookies stosujemy?

  W naszej stronie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania strony do preferencji użytkownika. Strona może wykorzystywać pliki cookies:

  • sesyjne, pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
  • wydajnościowe, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
  • funkcjonalne, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
  • reklamowe, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  • statystyczne, służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

  "Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

  Usuwanie/włączanie/blokowanie plików cookies w przeglądarce internetowej

  Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

  • zaakceptowania obsługi cookies, co umożliwia pełne skorzystanie z opcji oferowanych przez strony internetowe,
  • zarządzania plikami cookies wybranych pojedynczych witryn,
  • określania ustawień dla różnych rodzai plików cookie, między innymi akceptowania plików stałych jako sesyjnych,
  • usuwania lub blokowania cookies.